Referat af Landsforeningens generalforsamling i Randers

Den 14. april deltog 68 seniordansere i Landsforeningen generalforsamling i Badmintonhallen i Randers. Formanden for Region Aarhus, Maja Davidsen, bød velkommen. Steen Damkjær blev valgt som dirigent.

Beretning. Landsforeningens formand, Bo Røyen, aflagde beretning, som gav anledning til en del debat. Der var forslag om, at Danseretningen – for at spare porto – kunne sendes i en pakke til danselederne, som derefter kunne dele bladet ud. Men forslaget har så mange problemer, at det ikke er praktisk muligt. Heller ikke at uddele medlemskort ved indmeldelsen. Også udsendelse på mail blev foreslået. Bestyrelsen mener, at bladet i sin nuværende form er vigtig for dansernes sammenhold på danseholdene. En mødedeltager havde udarbejdet et udkast med tekst og billede til en ny folder med overskriften: ”Seniordans = Motionsdans for seniorer og andre voksne”.

Forslaget minder om Landsforeningens røde folder. Bestyrelsen vil behandle oplægget.

Bo Røyen nævnte en hel del initiativer, som i 2018 og 2019 kan forbedre foreningens økonomi. Beretningen blev godkendt. Der henvises til en kort version af beretningen her i bladet.

Regnskab. Landsforeningens regnskab blev gennemgået af kassereren, Erling Møller Kristensen. Året 2017 har givet et underskud på kr. 80.774. Dette skyldes især 1) faldende antal medlemmer, 2) mindre salg af produkter og 3) en kraftig stigning i udgiften til udsendelse af Danseretningen. Foreningen har stadig en pæn formue.

Der var kritik af, at foreningen har en lagerbeholdning på kr. 275.000, når omsætningen kun har været kr. 111.000. Kassereren forklarede, at foreningen i 2017 havde ladet indspille CD 19 og derefter – af økonomiske grunde – havde produceret et stort antal CD’ere. Dette lager kan vi sælge af i de kommende år. I øvrigt består foreningens lager af varer, som i vid udstrækning skal fremstilles særskilt. Bestyrelsen vil tage emnet op på sit næste møde – derefter blev regnskabet godkendt.

Forslag om kursus i digitalisering. En danser fra Region Aarhus havde stillet forslag om et kursus, som kan hjælpe danselederne i brugen af digitale medier. Forslagsstilleren var villig til selv at medvirke. Det var bestyrelsen helt med på. Kurseme bør finde sted regionalt, men kan også tages op på suppleringskursus eller instruktørkursus. – Generalforsamling opfordrede bestyrelsen til at igangsætte arbejdet snarest.

Valg. Margit Batz Poulsen og Erling Møller Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen. Helle Milan Nielsen, Kalundborg blev nyvalgt. Henry Gavnholt ønskede at udtræde som suppleant. I stedet opstillede Eva Schmidt og blev valgt. Gerda Jensen blev genvalgt som suppleant.

Kontingent. På baggrund af den vanskelige økonomiske situation foreslog bestyrelsen en forhøjelse af kontingentet med kr. 40 fra 2019. Det havde været uændret siden 2013. Siden da var medlemstallet faldet med ca. 400. Dette gav anledning til stor debat med efterfølgende afstemning. Bestyrelsens forslag blev stemt ned med en lille majoritet. Efterfølgende foreslog bestyrelsen en forhøjelse på kr. 20. Dette blev tiltrådt uden debat. Det betyder et kontingent på kr. 140 for enlige og kr. 200 for par fra 2019.

Eventuelt. Der var en del spørgsmal om, hvordan regionerne og danserne skal finde ud af deres medlemsnurnmer, hvis det ikke står på bladets bagside. Også fremgangsmåden ved betalinger blev bragt frem. Bestyrelsen forventer at have begge dele på plads til efteråret.

Bo Royen takkede dirigenten for godt arbejde og takkede forsamlingen for fremmødet og debatten.

Referent Margit Poulsen og Bo Røyen