Kort referat fra generalforsamlingen, 23. april

Kort referat fra generalforsamlingen, 23. april

Generalforsamlingen på Kimbrerkroen i Aars blev indledt af Rosa Skriver, der bød velkommen til Himmerland. Advokat Flemming Jensen, Århus, blev valgt som dirigent. 65 medlemmer deltog.

Landsforeningens formand, Bo Røyen, aflagde beretning. Hovedpunkterne kan ses andet sted i bladet. Beretningen blev godkendt. Tove Malberg fremlagde regnskabet. Det viste et underskud på kr. 7.936, efter at varelageret var nedskrevet med kr. 40.000. Regnskabet godkendtes.

Punktet om opløsning af Landsforeningen havde fremkaldt et forslag fra Birgitte Sparresø, Falster. Det gik i korthed ud på, at Landsforeningens vedtægter skulle ændres, så en opløsning af Landsforeningen først skulle vedtages på en generalforsamling i alle regioner. Derefter skulle regionerne i fællesskab udarbejde nye regler.

Dirigenten afgjorde, at dette forslag skulle betragtes som et ændringsforslag til bestyrelsens forslag. Men de var indbyrdes uforenelige, og de skulle hver for sig have 2/3 flertal, hvis et af dem skulle vedtages.

Der var en stor debat og mange spørgsmål. Konsulent Dorthe Topp Larsen fra Dans Danmark (DD) deltog. Hun forklarede bl.a., at de kommende klubber skulle være medlem af det nye danseforbund pr. 1. oktober 2022, for at de kunne nå at deltage på lige fod med de andre klubber i DD allerede fra nytår. Landsforeningen skal indbetale et indskud i Dans Danmark. Beløbet kendes ikke, før regnskabet er gjort op. Registrering af medlemmer vil ske via et online system. De nye klubber kan selv ændre på de nye vedtægter, herunder vælge navn på klubben.

Dirigenten bestemte at lade bestyrelsens forslag komme først til afstemning. 56 medlemmer stemte ja til opløsning, 6 stemte nej, mens 3 undlod at stemme. Forslaget var dermed vedtaget med mere end 2/3 flertal. Det betød, at ændringsforslaget fra Birgitte Sparresø bortfaldt. Landsforeningen nedlægges dermed pr. 31. december 2022.

Region Ribe blev opløst som foreslået. Medlemmerne overføres til Region Sønderjylland.

Der var genvalg til Bo Røyen, Lisbeth Christiansen, Lene Damkjær og Laila Elkjær. Samarbejdet med Dansk Revision Brønderslev ophører efter nytår. Betaling af kontingent for 2023 overlades til klubberne.

Bo